Obchodní podmínky

I

Společnost S – Pro Comp, s.r.o., se sídlem Brno, Okrouhlá 17, PSČ: 625 00, IČ: 255 60 379, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33456, (dále též jen „provozovatel“) je provozovatelem internetového serveru RealityGO (dále též jen „server“), dostupného na adrese (URL) www.realitygo.cz, který je určen k inzerci nabídek a poptávek nemovitostí (dále jen „inzerce“).

II

Inzerce je placenou službou poskytovanou provozovatelem jednotlivým objednatelům.

III

Ceny za inzerci jsou stanoveny ceníkem platným ke dni uzavření smlouvy mezi objednatelem a provozovatelem popř. jiným způsobem mezi objednatelem a provozovatelem dohodnutým.

IV

Provozovatel poskytuje na základě uzavřené smlouvy o inzerci jednotlivým objednatelům přístup k uživatelskému rozhraní inzerce (dále jen „uživatelské rozhraní“).

V

Uživatelské rozhraní je určeno ke vkládání a editaci inzerátů a dalších dat souvisejících s nabídkou a poptávkou nemovitostí, a to jednotlivými objednateli.

VI

Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, která si objedná inzerci resp. která uzavře s provozovatelem smlouvu o inzerci na základě těchto smluvních podmínek.

VII

Objednatel je oprávněn si objednat inzerci resp. přístup k uživatelskému rozhraní inzerce na základě řádně vyplněné objednávky zaslané provozovateli resp. provozovatelem převzaté (dále jen „objednávka“).

VIII

Objednatel je rovněž oprávněn objednat si inzerci na základě řádně vyplněné a odeslané elektronické objednávky přístupné na adrese (URL) http://realitygo.cz (dále jen „elektronická objednávka“).

IX

Smlouva o inzerci je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě objednávky v okamžiku, kdy objednatel převezme popř. mu bude doručeno potvrzení o tom, že provozovatel přijal jeho řádně vyplněnou objednávku (dále jen „potvrzení o přijetí objednávky“).

X

Smlouva o inzerci je mezi provozovatelem a objednatelem uzavřena v případě elektronické objednávky v okamžiku, kdy objednatel obdrží od provozovatele email, kterým provozovatel objednateli potvrdí, že jím byla přijata řádně vyplněná elektronická objednávka (dále jen „potvrzovací email“).

XI

Spolu s potvrzením o přijetí objednávky resp. spolu s potvrzovacím emailem obdrží objednatel výzvu k úhradě ceny za inzerci.

XII

V případě, že objednatel zaplatí řádně cenu za inzerci ve lhůtě uvedené ve výzvě k úhradě, obdrží od provozovatele do 48 hodin od řádného zaplacení emailem uživatelské jméno a heslo pro přístup k uživatelskému rozhraní a je oprávněn započít s využíváním inzerce.

XIII

V případě, že objednatel nezaplatí řádně a ve lhůtě uvedené ve výzvě k úhradě cenu za inzerci provozovateli, je provozovatel oprávněn od smlouvy o inzerci odstoupit.

XIV

Řádným zaplacením ceny za inzerci se rozumí připsání celé finanční částky představující cenu za inzerci ve lhůtě a na účet uvedený ve výzvě k úhradě.

XV

Provozovatel je povinen vystavit objednateli fakturu-daňový doklad, a to nejpozději do 14 dnů od připsání finanční částky odpovídající ceně za inzerci na účet provozovatele.

XVI

Smlouva o inzerci mezi objednatelem a poskytovatelem je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu šesti měsíců, pokud se objednatel s provozovatelem nehodnou jinak.

XVII

Pravidla pro vkládání inzerce jsou upravena v aktuálním znění „pravidel inzerce“, jejichž zaslání resp. předložení je objednatel oprávněn požadovat před vyplněním objednávky. Pravidla inzerce obdrží objednatel nejpozději jako přílohu potvrzovacího emailu resp. spolu s potvrzením o přijetí objednávky.

XVIII

Smlouva o inzerci uzavřená mezi objednatelem a provozovatelem se řídí těmito smluvními podmínkami.

XIX

Pokud se jedná o otázky v těchto smluvních podmínkách neupravené, tyto se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

XX

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2010.

© 2008-2014